Entre l’aigua i el vent

2

hores

DIFICULTAT

Baixa

DISTÀNCIA

10’59 km

DESNIVELL

97 m

EQUIPAMENT

Calçat i roba còmodes.

GPX

aigua vent.gpx

Entre l’aigua i el vent

L’aigua i el vent són dos dels quatre elements essencials de la cultura clàssica. Més enllà d’aquestes consideracions, aquests dos han estat clau per a la subsistència de la nostra societat, qui l’ha sabuda aprofitar en múltiples direccions (força motriu, irrigació, procediments agrícoles, etc.). Sencelles, municipi amb una rica i dilatada història agrícola i ramadera, compta amb moltíssimes mostres d’arquitectura i enginyeria tradicionals relacionades amb aquests dos elements al llarg del seu territori, de les quals destaquen els molins de vent fariners (bastits per a l’obtenció de farina a partir dels grans dels sementers) i també els pous i cisternes, repartits per possessions, rafals i tanques.  Però per altra banda, l’aigua també és un bé a canalitzar o salvar. Per això, l’enginyeria tradicional ha sabut bastir síquies de drenatge i també ponts per a superar els llits dels torrents. 

En aquest itinerari descobrirem tot un seguit d’aquests elements que localitzam per la zona de mestral del municipi, així com també dos dels seus ponts més significatius i una de les síquies de drenatge més importants del pla mallorquí. 

1

Dipòsits del camí de Morelló

Entre la vila de Sencelles i el llogaret de So na Rossa localitzarem, a banda i banda del camí, un bon nombre de pous tradicionals. La gran majoria compten amb coberta o capelleta per tal d’impedir que fullaca o brutor hi entràs, així com també per protegir-lo de la insolació. Aquestes capelles poden ser circulars o quadrangulars, a l’interior de les quals hi ha instal·lada la barra travessera on penja la corriola. Només un –finca sa Pleta– mostra el sistema tradicional de brancals. 

2

Síquia de Son Mascaró

Aquesta síquia, que neix en el municipi veïnat de Santa Eugènia (i que a més porta nom d’una de les seves possessions més importants), és una canal de drenatge que porta les aigües fins al torrent de Biniali o Solleric. 

3

Pou de Biniali

Situat vora el torrent de Biniali, es troba format per dos dipòsits. El més vistós és el Pou Nou, amb coll de secció absidal, amb quatre brancals de pedra viva i dos travessers, també de pedra. Es tracta d’un dipòsit molt antic, del qual l’il·lustrat mallorquí Jeroni de Berard en 1789 diu: «tiene una explanada con un arroyo y un pozo. El terreno ya participa algo de los árboles de la montaña, con muchas higueras que la nieve dicha destrozó». 

4

Pont del Torrent de Biniali

Actualment n’hi ha dos: un primer modern, que connecta amb els camins de sa Costa i el camí des Terrer Blanc amb Biniali i un segon, de pedra, per on circula la carrera Ma-3120, compost per sengles ulls d’ampla llum i un tallamar al centre. Aquest darrer és de pedra, molt adobada amb dos escuts sobre la clau dels arcs amb l’escut del Consell de Mallorca i la data de 2008. 

5

Molí de Can Moliner

Molí de vent fariner, situat al final del carreró del Molí. Actualment es troba sense antenat i fou acabat de construir el 1835 tal com apunta una inscripció sobre un dels brancals. Els mestres en foren Sebastià Company i Antoni Amengual. La torre és de secció circular, amb un portalet de llinda, antigament situat damunt l’envelador.

6

Pou Major

Es tracta d’un dels conjunts hidràulics més importants del terme. Compta amb dos pous, separats per uns 10 m, amb comunicació interior. Ambdós presenten colls quadrangulars, piques per abeurar el bestiar, brancals i travessers. A Sencelles recorden com durant els anys de sequera els dipòsits romanien tancats perquè els binissalemers hi anaven a treure aigua.

7

Pont des Pou Major

Just al costat del Pou Major hi ha un senzill pont que travessa el torrent de Sencelles. Compta amb un sol ull, d’arc escarcer i és fet de marès. El caminal, de poc més d’un metre d’amplada, es mostra emmacat.

8

Molins de Can Mascaró i de Can Reüll

Aquests dos enginys, situats un a la vora de l’altre, apareixen documentats ja a finals del segle XVIII. Al segle següent, ambdós es trobaven en mans de Francesc Llabrés Mascaró. Un dels dos passà (carrer Son Arrom)  de Joan Campaner Llabrés Reüll. Sabem que el de Can Mascaró funcionà fins a l’any 1957.

9

Molí de Cas Ferrerico

Just a l’entrada del poble, al carrer de l’església, s’alça aquest molí, construït el 1829 per Rafel Ramon i avui dia sense antenat. Compta amb una torre de secció circular, de 4’60 m de diàmetre. Vora del portal de l’habitatge arrenca l’escala exterior, adossada al mur lateral, de 22 graons.